Семидубська громада
Рівненська область, Дубенський район

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Семидубської сільської ради «Про затвердження Положення та встановлення ставок та пільг із сплати податку не нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік»

Дата: 28.05.2021 14:15
Кількість переглядів: 526

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Семидубської сільської ради «Про затвердження Положення та встановлення ставок та пільг із сплати податку не нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2022 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2014 року №308

                      

Регуляторний орган: Семидубська  сільська рада Дубенського району Рівненської області

 

Розробники документа: виконавчий комітет сільської ради   

 

 

1. Визначення проблеми.

         Податковий кодекс України є законодавчим актом вищої юридичної сили, який регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Статтею 10 Податкового Кодексу України визначено перелік місцевих податків та зборів. Згідно статті 265 Податкового Кодексу України , податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та слати за землю.

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового Кодексу України, відносяться до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад.

Відповідно І розділу статті 12.3.4 та ХІІ розділу статті 284.1 Податкового Кодексу України, п.1 статті 33 Закону України «»Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування встановлюють ставки на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідними органами місцевого самоврядування до 25 липня  року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та зборів.

 Проблеми, які пропонується розв’язати та причини їх виникнення:

  • наповнення дохідної частини сільського бюджету шляхом встановлення ставок а пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
  • забезпечення дотримання вимог ст..12 Кодексу щодо місцевих податків і зборів, які встановлюються сільською радою до початку бюджетного періоду;
  • встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Причини виникнення проблеми.

Семидубською сільською радою  рішенням № 391 від 26.06.2020 року встановлено ставки та пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Семидубської сільської ради на 2021 рік і по його закінченню рішення має бути скасоване як таке, що не поширюється на подальші періоди.

При неприйнятті рішення Семидубською сільською радою про встановлення ставок та пільг із сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік, відповідно до пункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України податок на нерухоме майно буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати 0% відсотку, що припинить надходження до місцевого бюджету у 2022 році.

Забезпечення стабільного економічного та соціального розвитку сіл Семидубської територіальної громади здійснюється шляхом реалізації програм в галузях організації благоустрою населених пунктів, соціального захисту населення, культури і потребує відповідного фінансового забезпечення, виконання яких залежить від наповнення сільського бюджету.

Враховуючи те, що Кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, Семидубська сільська рада має затвердити рішення «Про затвердження Положення та встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік» з додатками, із застосуванням вимог, встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, поповнити місцевий бюджет, що дасть змогу спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури сіл.

 

2. Цілі державного регулювання.

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми.

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є :

- здійснити планування та прогнозування надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

- встановити пільги щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- забезпечити своєчасне надходження до сільського бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

Забезпечення стабільного економічного та соціального розвитку сіл  громади здійснюється шляхом реалізації програм в галузях організації благоустрою населених пунктів, соціального захисту населення, культури і потребує відповідного фінансового забезпечення, виконання яких залежить від наповнення сільського бюджету.

Важливість проблеми при затверджені ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки полягає в тому, щоб ефективно використати наявний у громаді фонд нерухомості(приміщень) за рахунок цього поповнити місцевий бюджет та спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури села.        

        

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

         Перша альтернатива — залишити ситуацію без змін та відмовитись від регулювання.

         Ця альтернатива не може бути прийнятою для органів місцевого самоврядування, оскільки буде не дотримана вимога до п.12.4.4 ст.12 Податкового кодексу України.

         Друга альтернатива — прийняття рішення про встановлення податку.

         Перевагою даної альтернативи є виконання вимог чинного законодавства у сфері оподаткування.

         Обраний спосіб:

         - відповідає вимогам чинного законодавства;

         - забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

         - забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

         Вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік на території Семидубської сільської ради пропонується шляхом прийняття відповідного рішення Семидубської сільської ради. Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов'язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

         Враховуючи що виконання зазначеного рішення є загальнообов`язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу, вбачається цілком реальним.

         Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов`язковому виконанню органами державної податкової служби та платниками податків.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

         Запропонований акт стосується інтересів держави, суб'єктів господарювання, населення.

Аналіз вигод і витрат

Сфера регулювання

Вигоди

Витрати

Держава

Забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

Створення фінансових можливостей для задоволення соціальних та інших потреб сільської ради.

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Суб'єкти господарювання

Створення прозорого механізму регулювання сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

Затрати часу необхідні вивчення нормативно-правової бази з даного питання

Населення

Забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади за рахунок прогнозованих надходжень до бюджету від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

Витрати незначні

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.

         Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акта обмежений. Строк дії регуляторного акта з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року з можливістю внесення до нього та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акту.

         Відстеження ефективності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

- обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до сільського бюджету, пов'язаний з дією акта, грн..;

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акту;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту;

        

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

 

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися виконавчим комітетом Семидубської сільської ради .

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

  • аналітичні показники управління ГУ ДПС в Рівненській області;
  • інформація фінансового відділу Семидубської сільської ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

     

 

Сільський голова                                                          Микола КОВАЛЬЧУК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь